Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Các Quy Trình Chuẩn

      

 

 

 

 

  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Quy trình quy chế hoạt động của Hội đồng đạo đức

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang 

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115

 

Danh Sách Các Quy Trình Thực Hành Chuẩn (SOPs) Của Hội Đồng Đạo Đức Trong Nghiên Cứu Trên Động Vật

1

Quy trình quy chế hoạt động của Hội đồng đạo đức trên động vật

2

Hướng dẫn việc xác định vai trò, chức năng, thành phần và thẩm quyền của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu trên động vật

3

Hướng dẫn Lập kế hoạch, Thông báo, Xây dựng chương trình và Triển khai các cuộc họp của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu trên động vật

4

Hướng dẫn Trình tự xem xét các nghiên cứu mới trên động vật

5

Quy trình xem xét định kỳ việc tuân thủ đề cương nghiên cứu đang tiến hành

6

Hướng dẫn xem xét theo qui trình rút gọn

7

Hướng dẫn Xem xét và Phê duyệt các thay đổi bổ sung trong Đề cương nghiên cứu

8

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ của Hội đồng đạo đức trên động vật

9

Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tạm dừng hoặc dừng nghiên cứu

10

Hướng dẫn xem xét, xử lý các vi phạm/sai phạm đề cương trong nghiên cứu trên động vật