Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Lịch họp Hội đồng đạo đức

năm 2022

   
     

- Lịch họp định kỳ (Sáng chủ nhật, tuần cuối cùng của tháng, từ 07h30-11h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 Ngày họp

1

23 tháng 01 năm 2022

2

27 tháng 02 năm 2022

3

27 tháng 03 năm 2022

4

 24 tháng 04 năm 2022

5

29tháng 05 năm 2022

6

26 tháng 06 năm 2022

7

31 tháng 07 năm 2022

8

28 tháng 08 năm 2022

9

25 tháng 09 năm 2022

10

30 tháng 10 năm 2022

11

27 tháng 11 năm 2022

12

25 tháng 12 năm 2022

 

 

- Trong một số trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể được triệu tập họp theo yêu cầu.

 

 

 

  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 0247 1015 333/ 097 388 1115