Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế
Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng phấn đấu trở thành Viện nghiên cứu Y học phi lợi nhuận
hàng đầu ở Việt Nam và là Trung tâm nghiên cứu y học phối hợp giữa Y học hiện đại và Y học cổ truyền
có uy tín trên trường Quốc tế