Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Nộp hồ sơ
   

 

   

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Đánh Giá Đạo Đức Nghiên Cứu Và Các Mẫu Hồ Sơ Có Liên Quan (Sửa đổi ngày 20/01/2016)


 

   
  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

ThS. Trịnh Thu Hằng

Email: hang.trinh@dthim.org.vn

Điện thoại: 024 39913177

 

 

Các yêu cầu về hồ sơ tài liệu xin đánh giá khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu y sinh học


Người đứng đơn phải nộp đầy đủ mọi tài liệu đúng theo qui định để đánh giá đạo đức của đề tài nghiên cứu được đề xuất. Hồ sơ gồm:

1. Bìa hồ sơ (mẫu bìa)
2. Mẫu đơn xin đánh giá đạo đức trong nghiên cứu (mẫu 1).
3. Đề cương nghiên cứu theo mẫu qui định của Bộ Y tế (mẫu 6) hoặc các biểu mẫu quốc tế đối với đề tài/ dự án hợp tác quốc tế. Nếu đề tài hợp tác quốc tế cần có bản đề cương bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Bản đề cương làm bằng tiếng Việt cần làm theo mẫu 6).
4. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề tài và các nghiên cứu viên chính (mẫu 2).
5. Bản cung cấp thông tin cho đối tượng tham gia nghiên cứu (mẫu 3).

6. Mẫu đơn tình nguyện tham gia nghiên cứu:

+ Đơn tình nguyện tham gia nghiên cứu (Áp dụng cho đối tượng tình nguyện tham gia nghiên cứu không cần bí mật vô danh, mẫu 4A

+ Đơn tình nguyện tham gia nghiên cứu (Áp dụng cho đối tượng tình nguyện tham gia nghiên cứu cần bí mật vô danh, mẫu 4B)

7. Bản cam kết thực hiện theo đúng các nguyên tắc về đạo đức trong nghiên cứu của nhà nghiên cứu (mẫu 5).
8. Các tài liệu, văn bản có giá trị về mặt khoa học, pháp lý có liên quan đến đề tài/ dự án nghiên cứu xin đánh giá.

 

Chủ nhiệm đề tài hoàn thành hồ sơ và gửi 01 bản điện tử về địa chỉ email của thư ký Hội đồng, và 01 bản hardcopy (ngoài phong bì có dán bìa hồ sơ) gửi về địa chỉ của Hội đồng hoặc liên hệ với thư ký của hội đồng:

ThS. Trịnh Thu Hằng

Email: hang.trinh@dthim.org.vn

Điện thoại: 04 39913177

Thời gian xét duyệt hồ sơ rút gọn: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thời gian xét duyệt hồ sơ đầy đủ: 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ