Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hội đồng Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng họp thường kỳ 6 tháng 1 lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ. Trong những trường hợp cần thiết Hội đồng họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách hoặc đột xuất....

Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng, gồm các thành viên có tên sau: 1. CN. Nguyễn Thị Bé - Nguyên Kế toán trưởng, ĐHYHN - Trưởng Ban 2. LS. Ngô Quỳnh Hoa - Phó Trưởng Ban 3. PGS.TS. Nguyễn Thị Bình - Ủy viên...

Ban Điều hành Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng gồm các thành viên: 1. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng Viện NCYH ĐTH - Giám đốc Quỹ 2. PGS. TS. Trần Quang Bình - Trưởng nhóm nghiên cứu Tiểu đường – Béo phì - Phó Giám đốc Quỹ 3. ThS. Trịnh Thị Thu Hằng - ...

01