Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Ban Điều hành Quỹ

 

 

 

 

 

Ban Điều hành Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng gồm các thành viên:

1. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Viện trưởng Viện NCYH ĐTH - Giám đốc Quỹ

2. PGS. TS. Trần Quang Bình - Trưởng nhóm nghiên cứu Tiểu đường – Béo phì - Phó Giám đốc Quỹ

3. ThS. Trịnh Thị Thu Hằng -  Phụ trách Phòng HCTH - Ủy viên Thư ký


 

   
  Liên kết

 

Quyết định thành lập Quỹ

Điều lệ Quỹ

> QĐ Hội đồng Quản lý Quỹ

> QĐ Ban Điều hành Quỹ

> QĐ Ban Kiểm soát Quỹ

> Quy trình nộp hồ sơ đề tài

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang 

Email: Info@dthim.org.vn 

Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115


 

1. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ do Viện trưởng Viện DTHIM quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Giám đốc Quỹ có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Ban Điều hành Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Quỹ. Là người đại diện cho Quỹ trong các quan hệ với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ trong và ngoài nước;

c) Tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và chức năng nhiệm vụ của được giao;

d) Quản lý tài sản, kinh phí hoạt động và nhân sự của Quỹ; đề xuất với Hội đồng quản lý chế độ chi tiêu cho hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ;

đ) Được tham gia các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý Quỹ thảo luận, nhưng không được biểu quyết.

e) Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch công tác của Quỹ;

f) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.


 2. Phó giám đốc Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị, Viện trưởng Viện DTHIM quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công.

 

3. Thư ký Quỹ đảm nhiệm mọi hoạt động văn phòng của Quỹ; cùng Phó giám đốc  giúp Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký do Giám đốc quy định.


4. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành Quỹ được tính vào chi phí hoạt động quản lý của Quỹ.


-----------------------------------------------------------------

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản của Quỹ DTHF:

Quỹ Phát triển KH&CN Đinh Tiên Hoàng

- Số TK: 0541000269659

- Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội

- Swift code: BFTVVNVX

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ DTHF

  Điện thoại 0913098237. Email: huong.nguyen@dthim.org.vn

Đoàn Minh Trang: Thư ký Ban Điều Hành Quỹ DTHF

  Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115. Email: Info@dthim.org.vn

 


 

 

Các tin cùng chủ đề