Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hội đồng Quản lý Quỹ

 

 

 

 

 

Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (sau đây gọi tắt là Hội đồng Quỹ) gồm các thành viên:


1. TS. Nguyễn Văn Lạng Thành viên HĐ Viện NCYH ĐTH Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh   Phó CN UB KH&CN Quốc Hội Phó Chủ tịch Hội đồng
3. TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Viện trưởng Viện NCYH ĐTH

Phó Chủ tịch Hội đồng

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Viện Trưởng Viện NCYH ĐTH Ủy viên
5. BS. Hà Việt Trung  Phó Viện trưởng Viện NCYH ĐTH Ủy viên Thường trực
6. TS. Trần Quang Bình  Trường nhóm NC Đái tháo đường.béo phì Ủy viên Thư ký
7. TS. Nguyễn Văn Đô  Trường nhóm NC về Ung thư Ủy viên

 

 

   
  Liên kết

 

Quyết định thành lập Quỹ

Điều lệ Quỹ

> QĐ Hội đồng Quản lý Quỹ

> QĐ Ban Điều hành Quỹ

> QĐ Ban Kiểm soát Quỹ

> Quy trình nộp hồ sơ đề tài

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

Đoàn Minh Trang 

Email: Info@dthim.org.vn

Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115


 

Hội đồng Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng họp thường kỳ 6 tháng 1 lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ. Trong những trường hợp cần thiết Hội đồng họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách hoặc đột xuất.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Viện DTHIM;

b) Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để tư vấn chuyên môn cho Quỹ;

c) Phê duyệt kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán năm của Quỹ do Giám đốc Quỹ trình;

d) Phê duyệt chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ và kinh phí do Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay; nhiệm vụ và kinh phí cho hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ  của Viện DTHIM do Quỹ hỗ trợ;

đ) Phê duyệt kế hoạch và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ;

e) Giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

g) Ban hành các quy định quản lý hoạt động của Quỹ


-----------------------------------------------------------------

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản của Quỹ DTHF:

Quỹ Phát triển KH&CN Đinh Tiên Hoàng

- Số TK: 0541000269659

- Tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội

- Swift code: BFTVVNVX

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ DTHF

  Điện thoại 0913098237. Email: huong.nguyen@dthim.org.vn

- Đoàn Minh Trang: Thư ký Ban Điều Hành Quỹ DTHF

  Điện thoại: 024 39913177/ 097 388 1115. Email: Info@dthim.org.vn

 

 

Các tin cùng chủ đề