Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Các khóa học của Viện  ...

Ngân hàng gen Châu Âu (BBMRI-LPC)...

Hợp tác quốc tế với Estonia  ...

Hợp tác quốc tế với Thụy Điển  ...

Nhóm nghiên cứu FSH  ...