Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Lịch họp Hội đồng đạo đức

năm 2017

   
     

- Lịch họp định kỳ (thứ 7, tuần cuối cùng của tháng, từ 13h30-17h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

 Ngày họp

1

 30 tháng 01 năm 2017

2

27 tháng 02 năm 2017

3

 18 tháng 3 năm 2017

4

 15 tháng 4 năm 2017

5

20 tháng 5 năm 2017

6

17 tháng 6 năm 2017

7

15 tháng 7 năm 2017

8

19 tháng 8 năm 2017

9

16 tháng 9 năm 2017

10

21 tháng 10 năm 2017

11

18 tháng 11 năm 2017

12

23 tháng 12 năm 2017

 

 

- Trong một số trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể được triệu tập họp theo yêu cầu.

 

 

 

  Liên kết

 

Mẫu hồ sơ đăng ký đầy đủ

Các quy trình chuẩn 

Lịch họp hội đồng

- - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xin liên hệ

ThS. Trịnh Thu Hằng

Email: hang.trinh@dthim.org.vn

Điện thoại: 04 39913177